Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted fromAIeksandra AIeksandra viaszydera szydera
1700 f904 420
Reposted fromfavor8mistake favor8mistake viaszydera szydera
W ogóle tak żeście mi wszyscy obrzydli, że nie potrafię panu tego wyrazić, i jestem ogromnie szczęśliwa, że się z wami rozstaję! A niech was diabli wezmą!
— M. Bułhakow "Mistrz i Małgorzata"
Reposted fromlittledarling littledarling viaszydera szydera
U PODSTAW SZCZĘŚCIA NIE LEŻĄ ZDARZENIA, TYLKO ICH POSTRZEGANIE
— !
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine
5386 bfca 420
Reposted frommatwin matwin viagoaskalice goaskalice
0169 976e 420
Reposted fromhellhasnofury hellhasnofury viaidosk8 idosk8
4548 be1d 420
Reposted fromnosmile nosmile viaidosk8 idosk8
9933 7807 420
Reposted fromcaraseen caraseen viaskomplikowanie skomplikowanie
2125 ec58 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaburdel burdel
Stephen Hawking
Reposted fromwodorex wodorex viakartoNik kartoNik
0838 90f2 420
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viaburdel burdel
2770 03ae 420
8132 ba80 420
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viaburdel burdel
6641 36ab 420
Reposted frommakemeabnormal makemeabnormal viaburdel burdel
8545 e655 420
Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera
3454 525e 420
Reposted frommisza misza viadrugs drugs

Powinniśmy być zwolnieni z obowiązku dźwigania ciała. Brzemię  J a wystarczyłoby.

Emil Cioran -- O niedogodności narodzin

Reposted fromscumbag scumbag viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl